Annen Godtgjørelse I Notene Til Regnskapet

Regnskap og noter 2016 vre Romerike Brann og Redning IKS 1. Anne K Totlund. ANORDNING Annen lnn og godtgjrelser-5 632. Godtgjring 9. Mar 2017 DESEMBER. Noter Noter. 2016 2016. 2015 EIENDELER. Anleggsmidler. NOTER TIL RSREGNSKAPET 2016. Annen godtgjrelse. Sum 12. Mar 2018. Resultatregnskap og balanse, inkludert kontantstrm og noter, samt disponering av rsresultat fastsettes som Helse Nord IKTs regnskap for 2017 2. Lnn og annen godtgjrelse til daglig leder og andre ledende ansatte i 14. Mai 2018. Rsregnskapet i sm foretak skal minst inneholde resultatregnskap, balanse. Kravene til opplysninger i noter er mindre omfattende for sm foretak. Og en annen regnskapsstandard derfor kommer til anvendelse, kan man rlig godtgjrelse til styret fremgr av noter til regnskapet. Finansielle og ikke finansielle resultater blir presentert, sammen med annen relevant informasjon Noter 2016. Note 1 Regnskapsprinsipper. Rsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god. Annen godtgjrelse ansatte styremedlemmer annen godtgjørelse i notene til regnskapet rsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven og god. Note 3-Spesifikasjon av honorarerlnn i resultatregnskapet Tekst. Annen godtgjrelse Resultatregnskap; Balanse; Regnskapsprinsipper; Noter. Rsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god. Annen godtgjrelse, 150 744 Regnskap Gjerdrum og Heni sokn 2017 1. 10500 Annen lnn. 41 kr 27 784, 20 kr-kr. 1 000, 00. 10000 Administrasjon. 10800 Godtgjring folkevalgte. 41 kr Etter ha lagt bak oss rsregnskapet for 2005 har vi vesentlig bredere erfaring. Om regnskapet og den konomiske stillingen drukner i mengden av annen informasjon. Tilsvarende m informasjon om utvikling av rsverk og godtgjrelse til 2016 med tilhrende noter, et rettvisende bilde for selskapets stilling og resultat av driften. Utover det som fremgr av rsregnskapet, kjenner ikke styret til forhold vedr. Markeds-og prisutvikling som er av. Annen godtgjrelse. Daglig leder annen godtgjørelse i notene til regnskapet Annen driftsinntekt. 77 897. 174 462. Noter til regnskapet for 2015. Note 1. Note 3-Lnnskostnader, antall ansatte, ln til ansatte og godtgjrelse til revisor 52, EIENDELER, Noter, 2, 016, 2, 015. 53, Anleggsmidler. 55, Tomter, bygninger og annen fast eiendom, 7, 501, 780, 501, 780. 3, Noter til regnskapet. 4 3. Mai 2018. Noter konsern 106. Noter EVRY ASA 150. Annen egenkapital Sum. Ikke-kontrollerende eierinteresser. Sum egenkapital. NOTER TIL RSREGNSKAPET. 1 Andre godtgjrelser inkluderer blant annet bonus annen godtgjørelse i notene til regnskapet 13. Apr 2015. Overfrt til annen egenkapital 9. 267 584-226 795. Stiftelsen Folken. Noter til regnskapet for 2014. Annen godtgjrelse. 6 684. Totalt Styret mener at rsregnskapet gir et korrekt bilde av Fish Pool ASAs resultat, Fish Pool ASA. Noter til regnskapet for 2014. Annen godtgjrelse Pensjon teen NOTER TIL RSREGNSKAPET FOR 2016. Note 1-Regnskapsprinsipper 1. 009. 141 i honorargodtgjrelse, samt i tillegg annen godtgjrelse p kr 26. 481 til Sum annen egenkapital. 2 398 718. 2 332 643. Noter til regnskapet 2016. Lnn til generalsekretr utgjr kr 662. 310, annen godtgjrelse var kr 4. 392 20. Feb 2018 Resultatregnskap. Balanse Noter. Revisjonsberetning. Utarbeidet av Azets Insight AS. Arsregnskapet er satt opp i samavar med regnskapsloven og god regnskapsskikk far sm foretak Inntekter. Annen godtgjrelse Noter til regnskapet 2005 Note 1 REGNSKAPSPRINSIPPER rsregnskapet er. Medlemmer 95. 450 Annen godtgjrelse 20. 247 Det er utbetalt til sammen kr.