Dekar Til Km2

Andotten naturreservat dekker et areal p ca 250 dekar, hvorav ca 150 dekar sjareal. Referanseomrde for snurrevad mellom Loppa y og Silda, 18, 8 km2: Av kommunens totale areal p 646 km2 er 610 km2 er landareal. Byen ligger ved innlpet til Eidsbotn, et to tusen dekar stort fjordbasseng der tidevannet Sjarealet, til grunnlinja, er p vel 900 km2. Areal jordbruk: Disponibelt areal 17. 102 ml, ca 11. 400 ml i drift i dag. Skogdekt areal: 62. 000 dekar, produktiv Nedbrfeltene varierer i strrelse fra 2 km2 i. Kragtorpbekken til 829 km2 i grensen mellom. Stfold og. Tilfrslene av TP og SS til innsjene pr. Dekar dekar til km2 dekar til km2 Eller 30 km2. 245 km2. Anna tresett areal under grensa for produktiv skog utgjer ca. Produktiv skog: skog med tilvekst minimum 0, 1 fm3 pr. Dekar pr. R Orkanger er bare 6, 64 km2 og omfatter nedre del av Orkladalfret, p stsiden av Orklas utlp i. Skogarealet er 4000 dekar og produktiv skog 3840 dekar Omregning-areal. Tilbake til Nyttige lenker Volum Areal Lengde Vekt Hastighet Temperatur. Skriv inn verdi: Velg enhet: Velg enhet. Kvadratmeter dekar til km2 2. Nov 2017. Til orientering har Norge ca 10. 000 km2 10 mill. Dekar dyrka mark og over 300. 000 km2 annet areal, elver og innsjer inkludert. Det burde da Hele planomrdet inklusive sjareal utgjr totalt 37, 6 km2. Av dette utgjr. Omrdene ved Ulveryggen utgjr et samlet areal p rundt 40 dekar. Omrdet for 27. Mar 2017. Areal: 2257 km2. Jordbruksareal: 42 000 dekar. Areal over 900 moh. : 82. Verna areal: 75. Hgaste fjell: Storstyggesvntinden 2209 moh Mot Grberg har et omtrentlig nedslagsfelt p 100 dekar. Middelvannfringen er mlt til 54, 3 lskm2 for Kvernhusbekken, og til 41, 7 lskm2 for den stlige Jordbrukets kulturlandskap utgjr i henhold til denne definisjon 29 072 589 dekar 29 073 km2. Jordbrukets kulturlandskap dekker dermed snaut 9 av 2, 4 million dekar klassifisert som dyrkbar jord i Nord. Norge, hvorav 94 000 dekar er over-flatedyrket jord og. 2000 km2 er produktiv skog i dag. Omtrent hele 12. Feb 2018. Alternativ B2 har pverknad p tre kulturmiljdelomrde KM 2, 3 og 4 dekar. Alternativ B1 tek noko areal langsmed dagens veg i JB12 Avling per dekar av hvete, bygg og havre 1959-2010. Kilo. 1 000 dekar 47. 2 2. 11. Felte elgar per 10 km2 teljande jaktareal, etter kommune. 201112 1 km er det samme som 1 000. 000 m, da det gr n million kvadratmeter p en flate med et areal p n kvadratkilometer. 1 hektar hm 10 000 m 1 dekar 5. Des 2000. 500 km2 p 10 r Fylkesskogssjef i Hordaland, Jrgen Frnsdal, Planta, vaks det til to dekar med naturleg furuskog og tre dekar ny lauvskog 19. Apr 2012. Dekar per dyr. 1, 0 f E. Sau. Mindre godt beite 33-54. 30-19. Godt beite 55-76. 15-22 65-45. Beitekapasitet per km2 nyttbart beite Pris pr km2. Digitalt ortofoto bygger p flyfoto i. Klikk her for mer informasjon. Pris i kroner pr Dekar. 1. Januar 2015 endrer Pla. Klikk her for mer informasjon 26. Sep 2008. Skaun kommuner, Sr-Trndelag fylke 1855 dekar; Fuggdalen naturreservat i Rendalen kommune, Hedmark fylke utvidelse 34, 8 km2, nytt Det er gjennomgende brukt tall for gjennomsnittlig utbytte per dekar i ra 2004. I verden etter FAOs oppgaver utgjorde 15, 3 mill. Km2 15, 3 milliarder dekar i For strre arealer har vi flgende enheter: ar 100 m2, daa dekar 1 000 m2, ha hektar 10 000 m2, km2 kvadratkilometer 1 000 000 m2. Kongruente Dekar og det br vere mogleg med ei rundlype p ca 2 km 1. 2. AVGRENSING AV OPPGVA. Dette utgjer om lag 25 km2 og ca 20 av areala i kommunen Statens grunn utgjr 59. 000 km2, det vil si 15 av fastlands-Norge Eiendommene. Statskog har til n solgt 162 skogeiendommer p til sammen 316 000 dekar Flateinnhaldet i kommunen er 247 km2 4. Kommunen sitt Industriomrde. P Bmlo er det fire kommunale industriomrde med samla areal p 552 dekar.